Selecteer een pagina

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 : TOEPASSELIJKHEID.

De algemene verkoopsvoorwaarden van LIA zijn de enige die van toepassing zijn op haar website www.lia-online.be, al haar offertes, facturen, diensten, werken, contracten, leveringen en commissies. Met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De klant wordt verondersteld akkoord te gaan met onderhavige algemene voorwaarden, indien deze nagelaten heeft, schriftelijk en binnen een termijn van 7 werkdagen, eventuele opmerkingen mede te delen. Geen enkele bijvoeging of wijziging aan onderhavige algemene voorwaarden zal geldig zijn zonder de schriftelijke en uitdrukkelijke toezegging van LIA. De weigering om aan onderhavige algemene voorwaarden wijzigingen aan te brengen zal in geen geval de annulering van de opdracht met zich meebrengen. De algemeen geldende verkoopsvoorwaarden van LIA zijn opgesteld met voorbehoud van alle recht en zonder enige erkentelijke aansprakelijkheid.

Artikel 2 : KWALITEIT.

LIA verbindt zich tot het leveren van een adequate oplossing voor opdrachten voor vervoer met begeleiding, ook voor aangepast vervoer. Steeds naar best vermogen en handelend als een goede huisvader. De opdrachten die aanvaard worden door LIA zijn stuk voor stuk genomen op basis van confidentialiteit en vertrouwen. Deze wederzijdse basis van samenwerken en alle resultaten met betrekking tot de diensten, werken, contracten, leveringen en commissies van LIA die daaruit voortvloeien, worden door de klant aanvaard.

Artikel 3 : OFFERTES.

Onze offertes zijn geldig voor een periode van 30 dagen. Iedere wijziging van de oorspronkelijke instructies met betrekking tot de uit te voeren dienst of werken zal een prijsverhoging meebrengen, deze verhoging zal proportioneel berekend worden naargelang de uit te voeren diensten of werken. Opdrachten die door de klant, gedurende de periode van de opdracht, mondeling worden meegedeeld, zullen als opdracht beschouwd en uitgevoerd worden. De kosten die hiervoor worden aangerekend, worden in goed vertrouwen aanvaard door de klant.

Artikel 4 : PRIJZEN.

De tarieven kunnen op elk moment gewijzigd worden door LIA. De wijziging van de prijzen zal tijdig (binnen de 30 dagen) gecommuniceerd worden aan haar klanten en partners en pas 30 dagen na de communicatie hieromtrent ingaan.

Opdrachten van derde partijen worden aan hun tarieven uitgevoerd.

Artikel 5 : FACTUREN.

Onze facturen dienen steeds betaald te worden binnen de periode van 30 dagen, datum factuur. De betaling van de factuur geldt als bewijs van aanvaarding van de te presteren diensten, contracten, werken of leveringen.

Artikel 6 : CONTESTATIE.

De klant heeft het recht om de factuur te contesteren. Deze contestatie moet per schrijven worden gericht aan LIA, binnen de 7 werkdagen, datum factuur. Na deze termijn wordt de factuur als aanvaard beschouwd door LIA, zonder verder recht voor de klant. Een contestatie impliceert nooit de annulering van een opdracht. Zowel de klant als LIA zullen op zoek gaan naar een voor beiden aanvaardbaar alternatief, rekening houdend met alle reeds gemaakte kosten en aantoonbare meerkosten. Alle contestaties en klachten worden bijgehouden in het klachtenregister.

Artikel 7 : AUTEURSRECHTEN.

Onze klanten en partners dragen de volledige verantwoordelijkheid voor alle aangebrachte gegevens of materiaal. LIA zal naar best vermogen gebruik maken van alle aangeboden elementen. In geval onze aansprakelijkheid door derden zou ingeroepen worden, verbinden onze klanten of partners er zich toe ons te vrijwaren en tussen te komen om ons schadeloos te stellen voor de gevolgen van zulke acties.

Artikel 8 : LEVERINGSTERMIJNEN.

De leveringstermijnen die in de opdrachten worden vastgesteld zijn in geen geval bindend en kunnen gewijzigd worden, voornamelijk door toedoen van externe factoren, overmacht of wijzigingen in lopende opdrachten door hoogdringendheid. De klant zal geen enkele vertraging kunnen inroepen om het werk, de dienst of de levering te weigeren of om enige schadevergoeding te eisen. Vanzelfsprekend wordt de dienst niet aangerekend indien deze niet kan gepresteerd worden.

Artikel 9 : ONTVANGST – RECLAMATIES.

De ontvangst van diensten of van werken veronderstelt het akkoord van de klant. De eventuele reclamaties zullen slechts geldig zijn indien zij schriftelijk en binnen de zeven (7) dagen na de levering of datum van factuur worden ingediend.

Artikel 10 : AANSPRAKELIJKHEID.

LIA is verzekerd voor al haar klanten en dit van deur tot deur.

In geval van enige fout of gebrek, zal onze aansprakelijkheid strikt beperkt blijven tot het uitvoeren van de correcties. Onze aansprakelijkheid zal noch voor gebeurlijke schade noch voor onrechtstreekse schade kunnen ingeroepen worden. Voor de diensten die in onderaanneming uitgevoerd worden, zal onze aansprakelijkheid in geen geval de aansprakelijkheid van de opdrachtgever zelf overschrijden.

Artikel 11 : VERBREKING.

De klant die afstand doet van de bestelde diensten zal de reeds aangegane kosten verschuldigd zijn evenals de verwachte winst op het geheel van de te leveren diensten of werken.

Artikel 12 : BEVOEGDHEID.

In geval van geschil, zullen slechts de rechtbanken van het rechtsgebied van onze maatschappelijke zetel bevoegd zijn.

Artikel 13 : NALATIGHEIDSINTRESTEN.

Indien een factuur op haar vervaldag niet betaald wordt, is de klant, zonder een voorafgaande in mora stelling een intrest van 8,25% verschuldigd op alle facturen die niet op hun vervaldag betaald werden. Bovendien zal de klant, in dat geval, rechtens en zonder in mora stelling, een forfaitaire schadevergoeding van 20% met een minimum van 250 € op het factuurbedrag aangerekend worden bij de tweede schriftelijke herinnering tot betaling.

Artikel 14 – EIGENDOMSTITEL.

Zolang de diensten of goederen niet betaald zijn, houdt LIA zich de eigendom ervan voor. Tijdens die periode is het de klant verboden zich van de producten of diensten te ontdoen of er beschikkingsdaden over te stellen.

Artikel 15 – SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN.

LIA verbindt zich ertoe om met de organisaties, met wie een samenwerkingsovereenkomst tot stand komt, altijd overleg te plegen. Condities, opgelegd door een samenwerkingsovereenkomst zijn alleen van toepassing binnen het kader van deze overeenkomst. Vervoersactiviteiten of diensten die losstaan van dergelijke overeenkomst worden enkel beheerd door LIA. Om geen enkele reden kan een exclusiviteit op de activiteiten van LIA worden gevraagd.

 

CONTACTEER ONS
VRAGEN?
STEUN ONS