Selecteer een pagina

Algemene voorkoopswaarden

Artikel 1 : TOEPASSELIJKHEID

De algemene verkoopsvoorwaarden van L I A zijn de enige die van toepassing zijn op de website www.lia-online.be, al haar offertes, facturen, diensten, werken, contracten, leveringen en commissies. Met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De klant wordt verondersteld akkoord te gaan met onderhavige algemene voorwaarden, indien hij nagelaten heeft, schriftelijk en binnen een termijn van 7 werkdagen, zijn eventuele opmerkingen mede te delen. Geen enkele bijvoeging of wijziging aan onderhavige algemene voorwaarden zal geldig zijn zonder de schriftelijke en uitdrukkelijke toezegging van L I A. De weigering om aan onderhavige algemene voorwaarden wijzigingen aan te brengen zal in geen geval de annulering van de opdracht met zich meebrengen. De algemeen geldende verkoopsvoorwaarden van L I A zijn opgesteld met voorbehoud van alle recht en zonder enige erkentelijke aansprakelijkheid.

Artikel 2 : KWALITEIT

LIA verbindt zich tot het leveren van een adequate oplossing voor opdrachten voor vervoer met begeleiding, ook voor aangepast vervoer. Steeds naar best vermogen en handelend als een goede huisvader. De opdrachten die aanvaard worden door L I A zijn stuk voor stuk genomen op basis van confidentialiteit en vertrouwen. Deze wederzijdse basis van samenwerken en alle resultaten met betrekking tot de diensten, werken, contracten, leveringen en commissies van L I A die daaruit voortvloeien, worden door de klant aanvaard.

Artikel 3 : OFFERTES

Onze offertes zijn geldig voor een periode van 30 dagen. Iedere wijziging van de oorspronkelijke instructies met betrekking tot de uit te voeren dienst of werken zal een prijsverhoging meebrengen, deze verhoging zal proportioneel berekend worden naargelang de uit te voeren diensten of werken. Opdrachten die door de klant, gedurende de periode van de opdracht, mondeling worden meegedeeld, zullen als opdracht beschouwd en uitgevoerd worden. De kosten die hiervoor worden aangerekend, worden in goed vertrouwen aanvaard door de klant.

Artikel 4 : PRIJZEN

De tarieven kunnen op elk moment gewijzigd worden door LIA. De wijziging van de prijzen zal tijdig (binnen de 30 dagen) gecommuniceerd worden aan haar klanten en partners en pas 30 dagen na de communicatie hieromtrent ingaan.

Artikel 5 : FACTUREN

Onze facturen dienen steeds betaald te worden binnen de periode van 30 dagen, datum factuur. Een korting voor contanten van 5% wordt toegelaten voor betaling binnen de 8 dagen, datum factuur. De betaling van de factuur geldt als bewijs van aanvaarding van de te presteren diensten, contracten, werken of leveringen.

Artikel 6 : CONTESTATIE

De klant heeft het recht om de factuur te contesteren. Deze contestatie moet per schrijven worden gericht aan L I A, binnen de 7 werkdagen, datum factuur. Na deze termijn wordt de factuur als aanvaard beschouwd door L I A, zonder verder recht voor de klant. Een contestatie impliceert nooit de annulatie van een opdracht. Zowel de klant als L I A zullen op zoek gaan naar een voor beiden aanvaardbaar alternatief, rekening houdend met alle reeds gemaakte kosten en aantoonbare meerkosten.

Artikel 7 : AUTEURSRECHTEN

Onze klanten en partners dragen de volledige verantwoordelijkheid voor alle aangebrachte gegevens of materiaal. L I A zal naar best vermogen gebruik maken van alle aangeboden elementen. In geval onze aansprakelijkheid door derden zou ingeroepen worden, verbinden onze klanten of partners er zich toe ons te vrijwaren en tussen te komen om ons schadeloos te stellen voor de gevolgen van zulke acties.

Artikel 8 : LEVERINGSTERMIJNEN

De leveringstermijnen die in de opdrachten worden vastgesteld zijn in geen geval bindend en kunnen gewijzigd worden, voornamelijk door toedoen van externe factoren, overmacht of wijzigingen in lopende opdrachten door hoogdringendheid. De klant zal geen enkele vertraging kunnen inroepen om het werk, de dienst of de levering te weigeren of om enige schadevergoeding te eisen. Vanzelfsprekend wordt de dienst niet aangerekend indien deze niet kan gepresteerd worden.

Artikel 9 : ONTVANGST – RECLAMATIES

De ontvangst van diensten of van werken veronderstelt het akkoord van de klant. De eventuele reclamaties zullen slechts geldig zijn indien zij schriftelijk en binnen de zeven (7) dagen na de levering of datum van factuur worden ingediend.

Artikel 10 : AANSPRAKELIJKHEID

LIA is verzekerd voor al haar klanten en dit van deur tot deur.

In geval van enige fout of gebrek, zal onze aansprakelijkheid strikt beperkt blijven tot het uitvoeren van de correcties. Onze aansprakelijkheid zal noch voor gebeurlijke schade noch voor onrechtstreekse schade kunnen ingeroepen worden. Voor de diensten die in onder-aanneming uitgevoerd worden, zal onze aansprakelijkheid in geen geval de aansprakelijkheid van de onderaannemer zelf overschrijden.

Artikel 11 : VERBREKING

De klant die afstand doet van de bestelde diensten zal de reeds aangegane kosten verschuldigd zijn evenals de verwachte winst op het geheel van de te leveren diensten of werken.

Artikel 12 : BEVOEGDHEID

In geval van geschil, zullen slechts de rechtbanken van het rechtsgebied van onze maatschappelijke zetel bevoegd zijn.

Artikel 13 : NALATIGHEIDSINTRESTEN

Indien een factuur op haar vervaldag niet betaald wordt, is de klant, zonder een voorafgaande in mora stelling een intrest van 8,25% verschuldigd op alle facturen die niet op hun vervaldag betaald werden. Bovendien zal hem, in dat geval, rechtens en zonder in mora stelling, een forfaitaire schadevergoeding van 20% met een minimum van 250 € op het factuurbedrag aangerekend worden.

Artikel 14 – EIGENDOMSTITEL

Zolang de diensten of goederen niet betaald zijn, houdt L I A zich de eigendom ervan voor. Tijdens die periode is het de klant verboden zich van de producten of diensten te ontdoen of er beschikkingsdaden over te stellen.

Artikel 15 – SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN

LIA verbindt zich ertoe om met de organisaties, met wie een samenwerkingsovereenkomst tot stand komt, altijd overleg te plegen. Condities, opgelegd door een samenwerkingsovereenkomst zijn alleen van toepassing binnen het kader van deze overeenkomst. Vervoersactiviteiten of diensten die losstaan van dergelijke overeenkomst worden enkel beheerd door LIA. Om geen enkele reden kan een exclusiviteit op de activiteiten van LIA worden gevraagd.

Artikel 16 – HANDELSNAAM EN MAATSCHAPPELIJKE NAAM

L I A is de handelsnaam die gebruikt worden voor de activiteiten die betrekking hebben tot het vervoer met bestuurder. JDS-PCD bvba is de maatschappelijke vennootschapsnaam. Beide namen zijn opgenomen in de statuten van JDS-PCD bvba.

CONTACTEER ONS
VRAGEN?
STEUN ONS